www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.23                                                                                                                  
       Ревија класичне музике                      април - јун 2016.                                                                                          Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

ФЕСТИВАЛИ


КРИТИКЕ

МУЗИКА И ХРАНА
________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

          
У СВАКОМ БРОЈУ
      ПОКЛОН ЦД

                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг М. Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Јована Бијеле
А.И.
Лазар Јагличић
Гордана Крајачић
Александра Лукић
Предраг Пјевић
Срђан Тепарић
Т.С.
Марија Ћирић
Ана Ћирица
Борислав Хложан
Виктор Шебек

Фотографија
Чедомир Зекић
Емир Мемедовски
Горан Мусић
Vincent
Архива ревије Музика Класика
Архива Народног позоришта у Београду
Wilfredo Amaja
Andres Londonjo

Техничко уређење
Предраг М. Митровић  

Издавач
„Музика Класика“
Булевар Деспота Стефана 102/30, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 7, бр. 23 (април 2016) –
Београд (Булевар Деспота Стефана 102/30): Агенција  „Музика Класика“, 2016 – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм
Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг М. МитровићИздавач: Музика Класика, Београд, Булевар Деспота Стефана 102/30
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2010-2016
Mузика Класика