www.muzikaklasika.com
              Музика Класика бр.294                                                                                                                 
       Ревија класичне музике                      октобар - децембар 2017.                                                                                             Прва ревија класичне музике у Србији


КОНЦЕРТИ

РАЗГОВОРИ

АКТУЕЛНОСТИ

ФЕСТИВАЛИ

КРИТИКЕ

МУЗИКА И ХРАНА

ИНСТРУМЕНТ

________________

ПРЕТПЛАТА

ИМПРЕСУМ

ОГЛАШАВАЊЕ

АРХИВА
________________

          
У СВАКОМ БРОЈУ
      ПОКЛОН ЦД

                                                  Прва ревија класичне музике у Србији                                                 

РЕВИЈА КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ

 

Генерални  директор
Предраг М. Митровић 

Главни  и одговорни уредник
Александра Паладин  

Сарадници
Марија Адамов
Виолета Васиљевић
Теа Димитријевић
Е.И.Л.
Гордана Крајачић
Здравко Маљковић
Драган Р. Млађеновић
Предраг Пјевић
Властимир Станисављевић Шаркаменац
Т.С.
Ана Ћирица
Нина Ћосић
Виктор Шебек


Фотографија
Thomas Aurin
Maro Borrelli
Драгослав Илић
Немања Мараш
Горан Мусић
Monika Ritterhaus
Studio Amati Bacciardi


Насловна страна
Симфонијски оркестар РТС

Техничко уређење
Предраг М. Митровић  

Издавач
„Музика Класика“
Булевар Деспота Стефана 102/30, Београд  
Тел/факс:  +381 (0)11 398 5527
Моб: +381 (0)65 398 5527  
E-mail: muzikaklasika@email.com  

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
78
Музика Класика: ревија класичне музике / главни и одговорни уредник Александра  Паладин. - Год. 9, бр. 29 (октобар 2017) –
Београд (Булевар Деспота Стефана 102/30): Агенција  „Музика Класика“, 2017 – (Вршац: Тули штампарија) – 29 цм
Тромесечно

ISSN 2217-2637 = Музика Класика
COBISS. SR-ID 175896332  

www.muzikaklasika.com  

Први број изашао је 1. октобра 2010.
Оснивачи: Александра Паладин  и Предраг М. МитровићИздавач: Музика Класика, Београд, Булевар Деспота Стефана 102/30
Te
л/фaкс: 011 398 5527 - Moб: 065 398 5527 - Email: muzikaklasika@email.com
P&C 2010-2017
Mузика Класика